2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615030003-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐวุฒิ มุ่งรวยกลาง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTHAWUT MUNGRUAIKLANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรร่วมกับเทคโนโลยีไส้เดือนดิน (Vermifiltration)ในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) UTILIZATION OF AGRICULTURAL RESIDUES WITH VERMIFILTRATION TECHNOLOGY FOR SWINE FARM WASTEWATER TREATMENT. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 พฤษภาคม 2562 คำสั่งที่ 227/2562 ลว 27/5/2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 พฤษภาคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 17 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย คำสั่งที่ 461/2561 ลว 21/8/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Using vermifiltration for wastewater treatment in swine farm. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
ชื่อการประชุม 10th Internation Conference on Environmental and Rural Development. 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Internation Conference on Environmental and Rural Development./Kasetsart University,Sakon Nakhon, Thailand. 
สถานที่จัดประชุม Kasetsart University. Sakon nakhon, Thailand  จังหวัด/รัฐ สกลนคร 
Proceeding Paper Volume 10th  Proceeding Paper Issue 10 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 184  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract