2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Design and Development of Participatory Supervision Model to Enhance Competency  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม INTERNATIONAL CONFERENCE ON CREATIVITY, INNOVATION, AND INVENTION IN DIGITAL TECHNOLOGY (CIIDT2018)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Centre for Instructional Technology and Multimedia Universiti Sains Malaysia  
     สถานที่จัดประชุม Universiti Sains Malaysia  
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 ธันวาคม 2561 
     ถึง 13 ธันวาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 40 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The purpose of this research to design and develop a participatory supervision model aims to enhancing competency. The design used in this study was a research develop-ment (Model research, Richey and Klien, 2007) Phase1- model development which that document review research and survey research were used to collect qualitative data. This participatory supervision model to enhance competency, include four elements: 1) raising awareness and appreciation 2) creating influences that affect success 3) create di-rect experience in design 4) apply to practical. The design and development was to en-hance competency as well as teacher professional development framework and educa-tional supervision. It is fundamentally important to help design goals. That can help en-courage the creation of knowledge and professional development of teachers. This study is based on the principle a collaborative process between supervisors and super-visors to improve the teacher's teaching and learning highest goals is the development of thinking and quality in the class based on Smith's framework (2004) 
ผู้เขียน
597050010-0 นาง ปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0