2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Study of cultural Ecology for small-sized school in Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร TEST Engineering & Management 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร TEST Engineering & Management 
     ISBN/ISSN 0193-4120 
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่ 81 
     เดือน december
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 2593- 2598 
     บทคัดย่อ The objective of research was to study components of cultural ecology for small-sized schools in Thailand. Using descriptive research on 2 steps which were 1) study 12 documents about cultural ecology for small-sized schools and 2) confirm the components by the 7 experts in educational administration and measurement and evaluation. The research found that: The components of cultural ecology for small-sized schools consisted of 5 main components included: 1) Shared-values that consisted of social value and individual value 2) Organizational communication with 2 components, they are: Internal communication, External communication 3) Knowledge and local wisdom has 4 components described are knowledge, skills, believe and behavior, 4) Environment of Learning with 3 components, included collaborative learning, integration and climate, and 5) Adaptation to the environment with 3 components, Effective, Relationship and Change.  
     คำสำคัญ cultural Ecology, model, small-sized school 
ผู้เขียน
607050031-3 นาย เทวฤทธิ์ สิทธินอก [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0