2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607050031-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เทวฤทธิ์ สิทธินอก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TEVARIT SITTINOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 139/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) รูปแบบการพัฒนานิเวศวิทยาวัฒนธรรมของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) CULTURAL ECOLOGY DEVELOPMENT MODEL FOR SMALL-SIZED SCHOOL IN THE NORTHEAST 
รายละเอียด ป.เอก บริหาร โครงการพิเศษ 2.1 โทรศัพท์ 0878699489 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.643/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 ธันวาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.833/2562 ลว.19 ธ.ค.2562
D อนุมัติเค้าโครง 22 มกราคม 2563 13% ภาคปลาย 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจตุรัส 650931417228
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Study of cultural Ecology for small-sized school in Thailand. 
ชื่อวารสาร TEST Engineering & Management 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร TEST Engineering & Management 
ISBN/ISSN 0193-4120  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 September 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 81 
เดือน december  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 2593- 2598  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ