2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อิทธิพลของเวลาในกระบวนการบดต่อการผลิตผงวัสดุเชิงประกอบอะลูมิเนียมเกรด A356 ผสมซิลิกอนคาร์ไบด์ด้วยวิธีบดเชิงกล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน พัทยา จี 
     จังหวัด/รัฐ จ.ชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 พฤษภาคม 2563 
     ถึง 8 พฤษภาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2020 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 339 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของเวลาที่ส่งผลต่อขนาดและการกระจายตัวของผงวัสดุเชิงประกอบพื้นอะลูมิเนียมเกรด A356 ผสมซิลิคอนคาร์ไบด์ขนาดเฉลี่ย 8 ไมครอน ในปริมาณ 15% โดยน้ำหนัก ด้วยกระบวนการบดผสมเชิงกล ผงอะลูมิเนียมผลิตด้วยการกัดและนำมาคัดที่ขนาดของผงอะลูมิเนียมที่แตกต่างกัน 3 ขนาด โดยมีขนาดเฉลี่ย 545.93, 384.29 และ 318.06 ไมครอน จากนั้นนำไปบดเชิงกลด้วยระยะเวลาในการบดผสม 50 และ 60 ชั่วโมงตามลำดับ ผลการตรวจสอบขนาดและโครงสร้างของผงวัสดุเชิงประกอบที่ได้การบด เพื่อศึกษาการกระจายตัวของอนุภาคผงซิลิคอนคาร์ไบด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสงและวิเคราะห์ขนาด พบว่า ขนาดผงวัสดุเชิงประกอบมีแนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลาในการบดผสมที่เพิ่มมากขึ้น และพบว่าขนาดของผง A356 ตั้งต้นที่มีขนาดเล็กจะมีการกระจายตัวที่สม่ำเสมอมากกว่าผงตั้งต้นขนาดใหญ่ โดยจากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการบดผสมที่ 50 ชั่วโมง และขนาดของผงอะลูมิเนียมที่ 318.06 ไมครอน จะให้ขนาดของผงวัสดุเชิงประกอบ A356/SiC ที่ลดลงโดยเฉลี่ย 169.44 ไมครอน และมีการกระจายตัวของซิลิกอนคาร์ไบด์เพิ่มมากขึ้น 
ผู้เขียน
595040059-2 นาย วีระพล เวียงวิเศษ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0