2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 595040059-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วีระพล เวียงวิเศษ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WEERAPHOL WIANGWISET
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมวัสดุและการผลิต แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การผลิตวัสดุเชิงประกอบอะลูทิเนียมผสมเกรด A356 เสริมแรงด้วยซิลิคอนคาร์ไบด์ด้วยวิธีการบดผสมเชิงกลร่วมกับการขึ้นรูปกึ่งแข็ง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ALUMINUM A356/SILICON CARBIDE COMPOSITE PROCESS BY SEMI-SOLID MECHANICAL ALLOYING 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 สิงหาคม 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 668/2562 ลว. 21 สิงหาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 18 กันยายน 2562 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 เมษายน 2564 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 198/2564 ลว. 2 เมษายน 2564
F แจ้งผลสอบ 28 เมษายน 2564 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 พฤษภาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ คำสั่งคณะที่ 264/2560 ลว. 10 เมษายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การผสมผงวัสดุเชิงประกอบอะลูมิเนียมเกรด A356/SiCp ด้วยกระบวนการบดผสมเชิงกล Aluminium alloy A356/SiCp Composite Powder Processing Via Mechanical Alloying Method 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มิถุนายน 2564 
ปีที่ 22  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ อิทธิพลของเวลาในกระบวนการบดต่อการผลิตผงวัสดุเชิงประกอบอะลูมิเนียมเกรด A356 ผสมซิลิกอนคาร์ไบด์ด้วยวิธีบดเชิงกล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 พฤษภาคม 2563 ถึง 8 พฤษภาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน พัทยา จี  จังหวัด/รัฐ จ.ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2020  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 339  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper