2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 32924   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Sukangkana Talangkun 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627040008-6  นาย ปรวิทย์ เจียนดอน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 1032/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562  
627040017-5  ว่าที่ ร.อ. วรพงค์ พงศ์ภัทรวุฒิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 1031/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562  
595040059-2  นาย วีระพล เวียงวิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 264/2560 ลว. 10 เมษายน 2560  
637040002-9  น.ส. ชรินทร์รัตน์ โพธิสว่าง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 516/2563 ลว.4 สิงหาคม 2563  
637040006-1  นาย ศตวรรษ ศาลยาชีวิน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 517/2563 ลว.4 สิงหาคม 2563  
637040021-5  น.ส. พรศิริ คำหล้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 498/2563 ลว.29 กรกฎาคม 2563  
635040117-8  นาย สาโรช บุญมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กองการเจ้าหน้าที่  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 109/2564 ลว.1 มีนาคม 2564  
617040005-1  นาย ณพรรตศกร จรทอง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 783/2561 ลว.10 กันยายน 2561  
587040030-9  นาย ปริวรรต นาสวาสดิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 877/2559 ลว. 22 กันยายน 2559  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน