2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 32924   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Sukangkana Talangkun 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627040017-5  ว่าที่ ร.อ. วรพงค์ พงศ์ภัทรวุฒิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 1031/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562  
627040008-6  นาย ปรวิทย์ เจียนดอน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 1032/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562  
657040010-2  นาย วีระพล เวียงวิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
637040021-5  น.ส. พรศิริ คำหล้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 498/2563 ลว.29 กรกฎาคม 2563  
637040006-1  นาย ศตวรรษ ศาลยาชีวิน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 517/2563 ลว.4 สิงหาคม 2563  
637040002-9  น.ส. ชรินทร์รัตน์ โพธิสว่าง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 516/2563 ลว.4 สิงหาคม 2563  
617040005-1  นาย ณพรรตศกร จรทอง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 783/2561 ลว.10 กันยายน 2561  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Selection of Suitable Rice Weevil Disinfestation Method Using Hybrid FAHP-FTOPSIS 
ชื่อวารสาร Pathumwan Academic Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal 
ISBN/ISSN ISSN2229-1636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 December 2020 
ปีที่ Vol 10  ฉบับที่ No 29  
เดือน September - December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 65-80  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การผสมผงวัสดุเชิงประกอบอะลูมิเนียมเกรด A356/SiCp ด้วยกระบวนการบดผสมเชิงกล Aluminium alloy A356/SiCp Composite Powder Processing Via Mechanical Alloying Method 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มิถุนายน 2564 
ปีที่ 22  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อิทธิพลของเวลาในกระบวนการบดต่อการผลิตผงวัสดุเชิงประกอบอะลูมิเนียมเกรด A356 ผสมซิลิกอนคาร์ไบด์ด้วยวิธีบดเชิงกล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 พฤษภาคม 2563 ถึง 8 พฤษภาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน พัทยา จี  จังหวัด/รัฐ จ.ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2020  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 339  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper