2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 32924   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Sukangkana Talangkun 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577040012-0  นาย ธรรมะสุข มิ่งเมือง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 646/2557 ลว. 5 ก.ย. 57  
595040059-2  นาย วีระพล เวียงวิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 264/2560 ลว. 10 เมษายน 2560  
587040030-9  นาย ปริวรรต นาสวาสดิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 877/2559 ลว. 22 กันยายน 2559  
577040013-8  นาย ธีรวุฒิ ศรีพันธ์ชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 648/2557 ลว. 5 ก.ย. 57  
577040015-4  น.ส. พรศิริ คำหล้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 647/2557 ลว. 5 ก.ย. 57  
627040008-6  นาย ปรวิทย์ เจียนดอน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 1032/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562  
627040017-5  ว่าที่ ร.อ. วรพงค์ พงศ์ภัทรวุฒิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 1031/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562  
617040005-1  นาย ณพรรตศกร จรทอง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 783/2561 ลว.10 กันยายน 2561  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ภาระงานเกิน