2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การผสมผงวัสดุเชิงประกอบอะลูมิเนียมเกรด A356/SiCp ด้วยกระบวนการบดผสมเชิงกล Aluminium alloy A356/SiCp Composite Powder Processing Via Mechanical Alloying Method 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มิถุนายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636 
     ปีที่ 22 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า
     บทคัดย่อ ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของขนาดผงและเวลาในการบดด้วยกระบวนการบดผสมเชิงกลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและลักษณะการกระจายตัวของอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์ในวัสดุเชิงประกอบอะลูมิเนียมผสมเกรด A356/SiCp ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการเตรียมวัสดุเชิงประกอบด้วยวิธีการบดย่อยขนาดไปพร้อมกับการผสมเข้าไว้ในกระบวนการเดียวกัน โดยใช้ผงโลหะเนื้อพื้นเริ่มต้นขนาดเฉลี่ย 250, 180 และน้อยกว่า 180 ไมครอน จากนั้นนำไปบดผสมร่วมกับผงซิลิกอนคาร์ไบด์ขนาดเมช 1200 เป็นเวลา 40, 50 และ 60 ชั่วโมง ตามลำดับ ผลทดลองทุกขนาดผงพบว่าหลังจากบดเป็นเวลาบด 40 ชั่วโมง รูปทรงของผงวัสดุเชิงประกอบมีความสม่ำเสมอมากขึ้น โดยที่เวลาการบด 50 ชั่วโมง พบว่าผงวัสดุเชิงประกอบมีขนาดเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมตัวกันระหว่างอนุภาคผง และเมื่อเพิ่มเวลาบดเป็น 60 ชั่วโมง พบว่าผงวัสดุเชิงประกอบมีขนาดลดลง มีลักษณะเป็นแผ่นและมีโครงสร้างเป็นชั้น มีการกระจายของกระจายตัวของอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์บริเวณขอบและภายในผงโลหะเนื้อพื้น ซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงการลดลงของขนาดและมีการกระจายตัวของอนุภาคของซิลิคอนคาร์ไบด์ภายในผงโลหะเนื้อพื้นได้ดีขึ้นรวมถึงมีปริมาณรูพรุนที่ลดลงตามเวลาการบดที่เพิ่มขึ้น 
     คำสำคัญ วัสดุเชิงประกอบที่มีอะลูมิเนียมผสมเป็นเนื้อพื้น, โลหะผงวิทยา, การบดผสมเชิงกล 
ผู้เขียน
595040059-2 นาย วีระพล เวียงวิเศษ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0