2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Designing Framework of Constructivist Digital Learning Environment Model to Enhance Creative Thinking for Undergraduate Students 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 พฤศจิกายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS)  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland AG. 
     ISBN/ISSN 03029743 
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่ 11937  
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 243-251  
     บทคัดย่อ Creative thinking is the ability to generate new ideas in various ways due to the adaptability of existing thinking as well as the performance of problem solving. This can foster student’s creative thinking. This study was aimed to synthesize the designing framework of constructivist digital learning environment model to enhance creative thinking for undergraduate students. Research target groups were (1) 90 undergraduate students registered in the faculty of Education and (2) 3 experts for this designing framework. Model Research phase 1 Model Development was employed. Qualitative data was collected by Document Analysis and Survey method, and the data was then analyzed by interpreting and concluding. Research results revealed that the designing framework comprised 5 stages as (1) Activating cognitive structure and creative thinking (2) Supporting cognitive equilibrium (3) Enhancing cognitive structure accommodation (4) Enhancing creative thinking and (5) Supporting and fostering knowledge construction. Besides, the model components consisted of 7 parts as (1) Problem based (2) Learning resources (3) Collaboration center (4) Cognitive tools center (5) Creative thinking center (6) Scaffolding center (7) Coaching center. The evaluation results were hence shown that the designing framework had theoretical validity and consistent with claimed theories. 
     คำสำคัญ Digital learning environment, Constructivist, Creative thinking 
ผู้เขียน
597050011-8 น.ส. ปิยพร วงศ์อนุ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0