2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Administrative Factors and Organization Climate Affecting the Performance of Health Personnel at the Emergency Department in Community Hospital  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 เมษายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Medico-Legal Publications 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน October-December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This is a cross-sectional analytical study aimed to identify administrative factors and organizational climate affecting the performance of health personnel at the emergency department in community hospital Roi-Et province, Thailand. The study samples selected randomly from Emergency Department were 137 health personnel. Stratified random sampling technique was applied to recruit the respondents from the total of 229 health personnel. Similarly, 12 key informants were selected for the qualitative study. In-Depth interview guidelines was applied to conduct qualitative study. The content validity of the questionnaire was evaluated by three experts yielding an IOC value more than 0.50 in all questions. The Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was 0.98. Data were collected between 23rd December 2020 to 12th January 2021. Data analysis was performed by descriptive statistics and inferential statistics at a significant level at 0.05. The study results showed that the administrative factors such as money, organizational climate such as dimension of warmth, a dimension of responsibility and dimension of identity were affecting the performance of health personnel (49.6 % (R2=0.496, p-value<0.001). In conclusion, four factors are affecting the performance of health personnel. Hence those factors should be addressed, and administration should create the climate which can address the budget, working objective and goal for the development of the organization.  
     คำสำคัญ Administrative factors, Organization Climate, Performance of Health Personnel, Emergency room 
ผู้เขียน
625110024-5 น.ส. พัชรินทร์ พรมดอนก่อ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0