2012 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ วิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์และการสื่อสารภาษาอังกฤษ A Fundamental Study for the Development of Curriculum Integrating Mathematics with English Language to Enhance Mathematical Process Skills and English Language Communication  
Date of Acceptance 15 December 2020 
Journal
     Title of Journal วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 
     Standard TCI 
     Institute of Journal มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ISBN/ISSN ISSN : 2539-6765 (Online) 
     Volume
     Issue
     Month พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564
     Year of Publication 2021 
     Page  
     Abstract บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทฤษฎี แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ 2) ศึกษาปัญหา ความสำคัญ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร และ 3) ศึกษาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยวิธีการวิจัยผสมผสานเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้พัฒนาร่างหลักสูตรบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ เครื่องมือและกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับปัญหา ความสำคัญ และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรกับผู้บริหารและครูจำนวน 115 คน และสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนจำนวน 37 คน โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา หาความต้องการจำเป็นด้วยดัชนี PNImodifed ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรนี้ คือ การสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการคณิตศาสตร์ โดยมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติและมีกิจกรรมการนำเสนอทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์และการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ 2. ปัญหา ความสำคัญ และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ด้านปัญหา คือ ขาดหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร (x ̅=3.87,S.D.=1.01) ด้านความสำคัญ คือ นักเรียนสามารถค้นคว้าเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษในแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้ (x ̅=4.70,S.D.=0.56) และ ด้านความต้องการจำเป็น ได้แก่ 1) ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ (PNImodifed= 0.77) 2) นักเรียนประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ มีกระบวนการแก้ปัญหาที่หลากหลาย (PNImodifed = 0.94) และ 3) โรงเรียนต้องการจัดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ (PNImodifed= 0.88) 3. ผลการเรียนที่รู้เน้นทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างเรียนได้คะแนนร้อยละ 85.67 และการทดสอบหลังเรียนได้คะแนนร้อยละ 84.32  
     Keyword การพัฒนาหลักสูตร; หลักสูตรบูรณาการ; การบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ  
Author
577050002-7 Miss SAWANEE JAMROENVONG [Main Author]
Education Doctoral Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation true 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0