2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 577050002-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สวนีย์ จำเริญวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAWANEE JAMROENVONG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) A CURRICULUM DEVELOPMENT OF INTEGRATING MATHEMATICS WITH ENGLISH LANGUAGE TO ENHANCE MATHEMATICAL PROCESS SKILLS AND ENGLISH LANGUAGE COMMUNICATION 
รายละเอียด C&I 2.1 ภาคปกติ / นศ.ยื่นเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษา จาก ศรินทิพย์ (คำสั่ง 584 /59 ลว.22ก.ค.59 และ ประกฤติยา คำสั่ง ศศ.บศ.264/61ลว.8 มิ.ย.61 ) เป็น อริยพร ปนัดา ปริณ 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 15 สิงหาคม 2559 ผ่าน ตามประกาศ บว.มข.ฉ. 80/2559 ลว.15 สิงหาคม 2559
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 มิถุนายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 256/2560 ลว. 24 พ.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 กรกฎาคม 2560 ผ่าน "S" เมื่อ ปลาย 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 366/2561 ลว. 20 พ.ย. 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 366/2561 ลว. 20 พ.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 21 ธันวาคม 2561 Turnitin 9%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มิถุนายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 213/2563 ลว. 2 มิถุนายน 2563
F แจ้งผลสอบ 24 กันยายน 2563 pass
F แจ้งผลสอบ 24 กันยายน 2563 pass
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 9 ธันวาคม 2563 เสนอ กก.คณะ 12 พ.ค. 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 2 ยกเลิก คำสั่ง ศศ.บศ.465/2563 ลว. 14 กันยายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 9 ธันวาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อริยพร คุโรดะ เปลี่ยนแปลง จาก อ.ศรินทิพย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร เพิ่มเติมที่ปรึกษาร่วม
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ วิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์และการสื่อสารภาษาอังกฤษ A Fundamental Study for the Development of Curriculum Integrating Mathematics with English Language to Enhance Mathematical Process Skills and English Language Communication  
ชื่อวารสาร วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ISBN/ISSN ISSN : 2539-6765 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 ธันวาคม 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ A Built-in Context for Students Creating Mathematical Thinking that connected to English Language  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม The 4th National and International Conference on Curriculum & Instruction 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Curriculum and Instruction Department, Khon Kaen University, Thailand 
สถานที่จัดประชุม AVANI Khon Kaen Hotel and Convention Center  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 561  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Needs Assessment for develop Teaching Model Integrated Learning of Mathematics English and Technology 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 กรกฎาคม 2562 
ชื่อการประชุม 11th APEC and 9th ICER Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 พฤศจิกายน 2559 ถึง 15 พฤศจิกายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen Province, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 105  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Dr. Ariyaporn Kuroda et al., 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การเรียนรู้แบบบูรณาการ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี : การศึกษานำร่อง Integrated Learning of Mathematics English and Technology : Pilot Study  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2559 
ชื่อการประชุม Curriculum Instruction and Supervision : Art Science and Technology toward the Education Quality and Creativity Civic for the 21st Century 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 มกราคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Curriculum and Instruction Faculty of Education Silapakorn University 
สถานที่จัดประชุม Silapakorn University, Sanam Chandra Palcace Campus  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 650-659  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ผศ.ดร. บุษบา บัวสมบูรณ์  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4
ชื่อผลงานที่นำเสนอ An Example of Integrated Learning of Mathematics English and Technology for Grade 7  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 
ชื่อการประชุม The National and International Conference on Curriculum and Instruction “Discipline of Diversity for Unity ” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Curriculum and Instruction Department, Khon Kaen University, Thailand 
สถานที่จัดประชุม Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 309-320  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ผศ. ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ และคณะ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper