2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเรียนรู้แบบบูรณาการ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี : การศึกษานำร่อง Integrated Learning of Mathematics English and Technology : Pilot Study  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Curriculum Instruction and Supervision : Art Science and Technology toward the Education Quality and Creativity Civic for the 21st Century 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Curriculum and Instruction Faculty of Education Silapakorn University 
     สถานที่จัดประชุม Silapakorn University, Sanam Chandra Palcace Campus 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 มกราคม 2559 
     ถึง 15 มกราคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 650-659 
     Editors/edition/publisher ผศ.ดร. บุษบา บัวสมบูรณ์  
     บทคัดย่อ การเรียนรู้แบบบูรณาการ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี : การศึกษานำร่อง Integrated Learning of Mathematics English and Technology : Pilot Study สวนีย์ จำเริญวงศ์ อัญชลี สารรัตนะ บทคัดย่อ จากแรงกดดันของกระแสโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน ประกอบกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทำให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีมีความจำเป็น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษานำร่องการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยผู้ศึกษาออกแบบกระบวนการสอนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษที่บูรณาการกับเทคโนโลยีไปทดลองสอนกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 71 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบสอบถามความรู้ที่นักเรียนได้รับ ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดย การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจและความรู้ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก และจากการวิเคราะห์เนื้อหาของแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่นักเรียนได้รับด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี พบว่านักเรียนสามารถเขียนมโนทัศน์ของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสอนในรูปแบบนี้ได้ คําสําคัญ : การเรียนรู้แบบบูรณาการ, คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ, เทคโนโลยี Abstract According to the influences of the globalization, asean community movement and the necessity of 21st century skills needed, learning of mathematics english and technology is urgently required. This pilot study aimed to development an integrated unit for teaching Mathematics English integrated with Technology (M.E.T.). This is a preliminary study of the students involved in this teaching in terms of satisfaction and knowledge gained. Target group are 71 students of grade 7 at Surathampitak school, Nakhonratchasima, Thailand. The instruments used in this study is a questionnaire and open ended asking about satisfaction and knowledge. Quantitative data analyzed by mean and standard deviation, qualitative data analyzed by content analysis. The study found that satisfaction and knowledge of students at the high level and students were able to express the concept of content related in mathematics english and technology. Keywords : Integrated Learning, Mathematics English, Technology  
ผู้เขียน
577050002-7 น.ส. สวนีย์ จำเริญวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0