2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ วิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์และการสื่อสารภาษาอังกฤษ A Fundamental Study for the Development of Curriculum Integrating Mathematics with English Language to Enhance Mathematical Process Skills and English Language Communication  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 ธันวาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ISBN/ISSN ISSN : 2539-6765 (Online) 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทฤษฎี แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ 2) ศึกษาปัญหา ความสำคัญ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร และ 3) ศึกษาทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยวิธีการวิจัยผสมผสานเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้พัฒนาร่างหลักสูตรบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ เครื่องมือและกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับปัญหา ความสำคัญ และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรกับผู้บริหารและครูจำนวน 115 คน และสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนจำนวน 37 คน โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา หาความต้องการจำเป็นด้วยดัชนี PNImodifed ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรนี้ คือ การสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการคณิตศาสตร์ โดยมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติและมีกิจกรรมการนำเสนอทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์และการสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ 2. ปัญหา ความสำคัญ และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ด้านปัญหา คือ ขาดหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร (x ̅=3.87,S.D.=1.01) ด้านความสำคัญ คือ นักเรียนสามารถค้นคว้าเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษในแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้ (x ̅=4.70,S.D.=0.56) และ ด้านความต้องการจำเป็น ได้แก่ 1) ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ (PNImodifed= 0.77) 2) นักเรียนประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ มีกระบวนการแก้ปัญหาที่หลากหลาย (PNImodifed = 0.94) และ 3) โรงเรียนต้องการจัดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ (PNImodifed= 0.88) 3. ผลการเรียนที่รู้เน้นทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างเรียนได้คะแนนร้อยละ 85.67 และการทดสอบหลังเรียนได้คะแนนร้อยละ 84.32  
     คำสำคัญ การพัฒนาหลักสูตร; หลักสูตรบูรณาการ; การบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ  
ผู้เขียน
577050002-7 น.ส. สวนีย์ จำเริญวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0