2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การจัดการอาหารโดยชุมชนเพื่อการดูแลผู้เป็นเบาหวาน (Community Food Management for Caring of Persons with Diabetes Mellitus)  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 เมษายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลทหารบก 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
     ISBN/ISSN ISSN 2651-2181  
     ปีที่ 23 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 1-12 
     บทคัดย่อ บทคัดย่อ การศึกษาเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางจัดการอาหารโดยชุมชนเพื่อการดูแลผู้เป็นเบาหวานและปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลให้ชุมชนสามารถจัดการอาหารเพื่อการดูแลผู้เป็นเบาหวานได้ มีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง จำนวน 137 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 74 คน ซึ่งเป็นผู้เป็นเบาหวานและสมาชิกในครอบครัว และมีประสบการณ์ตรงในการจัดการอาหารเบาหวานสำหรับผู้เป็นเบาหวานและสมาชิกในครอบครัว และ 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป จำนวน 63 คน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการอาหารโดยชุมชนเพื่อการดูแลผู้เป็นเบาหวาน และเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดการอาหารโดยชุมชน เครื่องมือหลักของการวิจัยคือผู้วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่มและการบันทึกภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลของการศึกษา พบว่า การจัดการอาหารโดยชุมชนเพื่อการดูแลผู้เป็นเบาหวาน มี 2 แนวทาง คือ 1) ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นในการจัดการอาหารของผู้เป็นเบาหวาน และ 2) ส่งเสริมการจัดการสุขภาวะชุมชน ร่วมกับการจัดการอาหารเฉพาะโรค ในการจัดการอาหารของผู้เป็นเบาหวาน สำหรับปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลให้ชุมชนสามารถจัดการอาหารเพื่อการดูแลผู้เป็นเบาหวานได้ คือ 1) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลให้วัฒนธรรมท้องถิ่นคงอยู่ ได้แก่ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และ 2) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลให้การจัดการสุขภาวะชุมชนขยายไปสู่การจัดการอาหารเฉพาะโรค ได้แก่ การนำใช้ข้อมูล และ การจัดการสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ Abstract This qualitative study aimed to study community food management to care for persons with diabetes mellitus and conditional factors that contribute to community-based dietary management to care for persons with diabetes mellitus. A purposive sampling approach was employed for informant selection. Informants were 137 people, divided into two groups, including 1) 74 primary informants who were persons with diabetes mellitus and family members, and have direct experience in managing a diabetic diet for persons with diabetes mellitus and their family members and 2) 63 general informants who involved in community food management to care for persons with diabetes mellitus and were a contributor to community food management. The main tool of research was the researcher. Data were collected by participant observation, in-depth interview, focus group discussion and field recording. Content analysis was used to analyze the data. The results showed that there was community food management to care for persons with diabetes mellitus, including 1) fostering local cultures for community food management of persons with diabetes mellitus, and 2) the promotion of community health management and dietary management of diabetes. There were two factors of success in the community food management system for persons with diabetes mellitus, including 1) the conditional factors contributing to the existence of the local culture were participatory management, and 2) the conditional factors that contributed to the expansion of community health management to dietary management of diabetes were the use of data and managing a secure environment that promoted learning.  
     คำสำคัญ การจัดการอาหารโดยชุมชน การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้เป็นเบาหวาน  
ผู้เขียน
597060004-9 นาย พิเชษฐ เรืองสุขสุด [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0