2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สมรรถนะเชิงวิชาชีพของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 มกราคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ISBN/ISSN ISSN (Print): 2287-0121, ISSN (Online): 2673-0782 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจสมรรถนะเชิงวิชาชีพของนักศึกษาครู คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาครู คณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเป็น ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา จานวน 44 คน ปีการศึกษา 2 562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินสมรรถนะตนเองตามกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะ ด้านที่ 1 สมรรถนะที่จาเป็นด้านความรู้และเข้าใจในสิ่งที่สอน อยู่ในระดับผู้ฝึกหัดหรือ กลุ่มเป้าหมายพึ่งเริ่มต้นทาสิ่งนี้ แต่จาเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 2.20 ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 สมรรถนะด้านที่ 2 สมรรถนะที่จาเป็นด้านการช่วยให้นักเรียนได้ เรียนรู้ อยู่ในระดับผู้ฝึกหัดหรือกลุ่มเป้าหมายพึ่งเริ่มต้นทาสิ่งนี้ แต่จาเป็นต้องเรียนรู้ เพิ่มเติม โดยมีค่าเฉลี่ย 2.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 สมรรถนะด้านที่ 3 สมรรถนะที่ จาเป็นด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วม อยู่ในระดับผู้ฝึกหัดหรือกลุ่มเป้าหมาย พึ่งเริ่มต้นทาสิ่งนี้ แต่จาเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 และสมรรถนะด้านที่ 4 สมรรถนะที่จาเป็นด้านการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน อยู่ระดับผู้ปฏิบัติหรือทาสิ่งนี้ได้ดีแล้ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 
     คำสำคัญ สมรรถนะเชิงวิชาชีพ; นักศึกษาครูคณิตศาสตร์; กรอบสมรรถนะครูเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ 
ผู้เขียน
577050018-2 น.ส. ศิริรัตน์ ชาวนา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0