2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สมบัติของมอร์ตาร์ที่ใช้เศษกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นมวลรวมละเอียด 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 ธันวาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 32 
     ฉบับที่
     เดือน 1 - 3
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของมอร์ตาร์ที่ใช้เศษกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่แทนทรายธรรมชาติร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 โดยปริมาตร ผลจากการทดสอบพบว่าความสามารถในการทำงานได้ของมอร์ต้าร์ที่ใช้เศษไฟเบอร์ซีเมนต์มีค่าใกล้เคียงกันและสูงกว่าส่วนผสมควบคุมเล็กน้อย ในขณะที่กำลังอัดที่อายุ 7 และ 28 วัน มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณการใช้เศษไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามส่วนผสมที่ใช้เศษไฟเบอร์ซีเมนต์ร้อยละ 30 มีค่ากำลังอัดที่อายุ 90 วันเกือบเท่ากับส่วนผสมควบคุมโดยต่ำกว่าเพียงร้อยละ 10 นอกจากนั้นมอร์ตาร์ที่ใช้เศษไฟเบอร์ซีเมนต์มีอัตราส่วนโพรงและการดูดซึมน้ำเพิ่มขึ้น ส่วนผสมที่ใช้เศษไฟเบอร์ซีเมนต์ร้อยละ 50 มีค่าสูงกว่ามอร์ตาร์ควบคุมร้อยละ 194 และ 202 ตามลำดับ สอดคล้องกับการลดลงของความหนาแน่นที่ร้อยละ 8 และค่าการนำความร้อนที่ร้อยละ 40 บ่งบอกถึงสมบัติการเป็นฉนวนที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนผสมควบคุมรวมถึงความเร็วคลื่นผ่านตัวอย่างที่ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนผสมควบคุม นอกจากนั้นการสูญเสียน้ำหนักของมอร์ตาร์เนื่องจากการกัดกร่อนของกรดซัลฟูริกเข้มข้นร้อยละ 3 ยังมีค่าต่ำลง โดยอัตราการสูญเสียน้ำหนักของส่วนผสมที่ใช้เศษไฟเบอร์ซีเมนต์ร้อยละ 50 อายุการแช่ 120 วัน ต่ำกว่าส่วนผสมควบคุมร้อยละ 43 ชี้ให้เห็นว่าการใช้เศษไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นมวลรวมในส่วนผสมมอร์ตาร์ทำให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมเป็นกรดได้ดีขึ้น 
     คำสำคัญ มวลรวมรีไซเคิล ไฟเบอร์ซีเมนต์ กำลังอัด การกัดกร่อนของกรดซัลฟูริก 
ผู้เขียน
625040067-6 Mr. ANOUSIT VILAIVONG [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0