2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625040067-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. ANOUSIT VILAIVONG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANOUSIT VILAIVONG
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 43/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 43/2021 on April 1, 2021)) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) คุณสมบัติของซีเมนต์มอร์ตาร์และคอนกรีตที่ใช้เศษกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นมวลรวม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) PROPERTIES OF CEMENT MORTAR AND CONCRETE CONTAINING FIBER CEMENT ROOF TILE AGGREGATE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 มิถุนายน 2563 คำสั่งคณะฯที่ 412/2563 ลว.2 มิถุนายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 19 มิถุนายน 2563 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 เมษายน 2564 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 172/2564 วันที่ 29 มีนาคม 2564
F แจ้งผลสอบ 8 เมษายน 2564 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 กรกฎาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วันชัย สะตะ คำสั่งคณะที่ 1013/2562 ลว.20 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นาย ปริญญา จินดาประเสริฐ คำสั่งคณะที่ 215/2563 ลว.6 มีนาคม 2563
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สมบัติของมอร์ตาร์ที่ใช้เศษกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นมวลรวมละเอียด 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 ธันวาคม 2563 
ปีที่ 32  ฉบับที่
เดือน 1 - 3  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ