2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ An Analysis of Students’ Mathematical Competencies: The Relationship between Units 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 พฤษภาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Educational Research 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER ((Harvard Library (HOLLIS), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Google Scholar, ResearchGate) ) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IDEAS SPREAD 
     ISBN/ISSN ISSN 2576-3059(Print) ISSN 2576-3067(Online) 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 29-37 
     บทคัดย่อ The study report of PISA from 2000 to 2012 revealed that the trend of results in mathematics literacy among Thai students showed a continuous decline. Thai students are found particularly weak in the content of change of quantity and its relationships, as reported by the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (2014). This measurement spans both subjects, namely mathematics and science and acts as a root of our daily experience (Gravemeijer, 1998 cited in Leher, 2007). However, traditional teaching was failed to relate student learning to their real-world experiences. As a result, this study aimed to investigate students’ mathematical competence in learning relationships between units. Moreover, data from the SUKEN test were utilized to identify related issues to improve teaching practices. A total of 139 students were selected as our target group and involved as examinees. Research instruments include students’ answer sheets, test item analyses, and textbook analyses. The results from the first phase showed that there is 16.55 percent of students possess the mathematical competencies to perform Quantities and Measurements. The results of in-depth analyses from students’ answer sheets revealed that there are seven different groups of answers by analyzing students' responses in terms of their reasoning skills to support their responses. Students were found to have problems finding the relationship between cm3 and m3, whenever they have to use a relationship in three dimensions. Therefore, teachers are suggested to use geometry model to assist students in understanding the relationships between the units. 
     คำสำคัญ Mathematical competencies, quantities and measurements, relationship between units, SUKEN test 
ผู้เขียน
577050011-6 น.ส. จิตรลดา ใจกล้า [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0