2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577050011-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิตรลดา ใจกล้า ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JITLADA JAIKLA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 89/2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การประเมินสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Assessment for Students’ Mathematical Competency 
รายละเอียด คณิตฯ 2.1 ภาคปกติ / หมายเหตุ : เข้า ศษ. ต้น 57 ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร (6ปี) ภาคปลาย 62 ตามปฏทิน กำหนดวันสุดท่ายของการสอบ 27 เม.ย.63 และ วันสุดท้ายส่งเล่ม วพ.ฉบับสมบูรณ์ 3 พค 63 + ผลงานที่เผยแพร่เพื่อขอ จบ กศ. 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 ตุลาคม 2559 คำสั่ง ศศ.บศ.785/2559 ลว. 20ตุลาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่าน S ภาคต้น/2559 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 กันยายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.598/2561 ลว.26 กันยายน 2561 (ครั้งที่2)
D อนุมัติเค้าโครง 19 ตุลาคม 2561 Turnitin 22%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.007/2563 ลว.2 มกราคม 2563
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 12 ธันวาคม 2562 ยื่นผ่านระบบ
F แจ้งผลสอบ 20 มกราคม 2563 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 25 มีนาคม 2563 รอบทความ วารสารนานาชาติ 1 ระดับชาติ 1
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 มีนาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 028/2560 ลว. 11 ม.ค. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี คำสั่ง ศศ.บศ. 596/2561 ลว. 19 ก.ย. 2561