2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 577050011-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิตรลดา ใจกล้า ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JITLADA JAIKLA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 89/2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การประเมินสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Assessment for Students’ Mathematical Competency 
รายละเอียด คณิตฯ 2.1 ภาคปกติ / หมายเหตุ : เข้า ศษ. ต้น 57 ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร (6ปี) ภาคปลาย 62 ตามปฏทิน กำหนดวันสุดท่ายของการสอบ 27 เม.ย.63 และ วันสุดท้ายส่งเล่ม วพ.ฉบับสมบูรณ์ 3 พค 63 + ผลงานที่เผยแพร่เพื่อขอ จบ กศ. 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 ตุลาคม 2559 คำสั่ง ศศ.บศ.785/2559 ลว. 20ตุลาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่าน S ภาคต้น/2559 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 กันยายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.598/2561 ลว.26 กันยายน 2561 (ครั้งที่2)
D อนุมัติเค้าโครง 19 ตุลาคม 2561 Turnitin 22%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.007/2563 ลว.2 มกราคม 2563
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 12 ธันวาคม 2562 ยื่นผ่านระบบ
F แจ้งผลสอบ 20 มกราคม 2563 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 25 มีนาคม 2563 เสนอ กก.คณะ 15 มิ.ย. 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 มีนาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 028/2560 ลว. 11 ม.ค. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี คำสั่ง ศศ.บศ. 596/2561 ลว. 19 ก.ย. 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ An Analysis of Students’ Mathematical Competencies: The Relationship between Units 
ชื่อวารสาร International Educational Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร IDEAS SPREAD 
ISBN/ISSN ISSN 2576-3059(Print) ISSN 2576-3067(Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 May 2021 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน June  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 29-37  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การวิเคราะห์สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน AN ANALYZING STUDENTS’ MATHEMATICAL COMPETENCIES 
ชื่อวารสาร วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ISBN/ISSN ISSN (Print): 2287-0121, ISSN (Online): 2673-0782  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 มีนาคม 2564 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 51-64  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ A STUDY OF STUDENTS’ MATHEMATICS COMPETENCY 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 กรกฎาคม 2559 
ชื่อการประชุม 13th International Congress on Mathematical Education  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universität Hamburg, Germany 
สถานที่จัดประชุม Universität Hamburg, Germany  จังหวัด/รัฐ Hamburg, Germany 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ STUDY OF ASSESSMENT TO IMPROVE TEACHING  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม The 8th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 พฤษภาคม 2561 ถึง 11 พฤษภาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Mathematics, National Taiwan Normal University. Taipei, Taiwan 
สถานที่จัดประชุม Taipei International Convention Center  จังหวัด/รัฐ Taipei, Taiwan 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ PP-182  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract