2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A STUDY OF STUDENTS’ MATHEMATICS COMPETENCY 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 13th International Congress on Mathematical Education  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universität Hamburg, Germany 
     สถานที่จัดประชุม Universität Hamburg, Germany 
     จังหวัด/รัฐ Hamburg, Germany 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 31 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Khon Kaen University cooperated with mathematics Certification Institute of Japan to use SUKEN to evaluate students’ mathematical competency. SUKEN certification is widely recognized in Japan for its high level of competency. This pilot study aimed to evaluate students’ mathematical competency. Target group was 81 students who study in first grade mathematics classroom from two schools in Thailand. These mathematics classroom used Open Approach as a teaching approach (Inprasitha, 2011). Data were collected by using SUKEN level 11 in the first semester, 2015 academic year. The result showed that 33% of the students could pass this level (passing score of 70%) 
ผู้เขียน
577050011-6 น.ส. จิตรลดา ใจกล้า [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0