2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Designing Framework of Constructivist Web-Based Learning Environment to Enhance the Creative Thinking For college student 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 พฤษภาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Turkish Online Journal of Educational Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Sakarya University 
     ISBN/ISSN ISSN 2146‐7242 
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ volume1 
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 705-710 
     บทคัดย่อ The purpose of this research was to synthesize theoretical framework and designing framework of constructivist web-based learning environment to enhance Creative thinking for college students. Documentary research was employ in this study. The procedures were as following: 1) to examine and analyze the principles theories review relevant research.2) to explore the relevant context concerning 3) to synthesize theoretical framework and designing framework of constructivist web-based learning environment to enhance Creative thinking. Using the framework of Creative thinking as following:1)Fluency2)Flexibility 3)Origi-nality 4) Elaboration. The result revealed that: 1) Theoretical framework comprise of 5 components as following: (1) Psychological base (2) Pedagogical (3) Context base (4) Technology base (5) Creativity base. 2) Constructivist web-based learning environment to enhance Creative thinking comprise of 5 step as following: 1) Activating cognitive Structure and promoting Creative thinking 2) Supporting for adjusting into equilibrium 3) Supporting and enlarge for constructing knowledge 4)Fostering the creativity 5) Support and assisting the knowledge and construct of 6 components as following: 1) Problem base 2) Learning Resource 3) Colla-boration 4) Creativity Center 5) Scaffolding and 6) Coaching 
     คำสำคัญ designing framework,constructivist,creative thinking,theoretical framework 
ผู้เขียน
597050020-7 นาย เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0