2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597050020-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JETBORDIN JITSOPITANON
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับประสาทวิทยาศาสตร์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) DESIGN AND DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVIST WEB-BASED LEARNINFG ENVIRONMENT MODEL TO ENHANCE CREATIVITY THINKING FOR UNDERGRADUATE STUDENTS INTERGRATION BETWEEN PEDAGOGY AND NEUROSCIENCE 
รายละเอียด ป.เอก 2.1 เทคโน โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 ตุลาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.580/2560 ลว. 18 กันยายน 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 พฤศจิกายน 2560 ผ่าน "S " เมื่อ ต้น 2560 ลว. 1 พ.ย. 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 สิงหาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 333/2561 ลว. 3 สิงหาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 31 สิงหาคม 2561 turnitin 13%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 มิถุนายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 312/2564 ลว.9 มิถุนายน 2564
F แจ้งผลสอบ 22 มิถุนายน 2564 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 6 กันยายน 2564 เสนอ กก.คณะ 28 ต.ค. 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 กันยายน 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ คำสั่ง ศศ.บศ.319/2562 ลว.24 พ.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ The Validation of Constructivist Web-based Learning Environment Model to Enhance Creativity Thinking for Undergraduate Student with Integration of Pedagogy and Neuroscience 
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 September 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่  
เดือน November  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Designing Framework of Constructivist Web-Based Learning Environment to Enhance the Creative Thinking For college student 
ชื่อวารสาร The Turkish Online Journal of Educational Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Sakarya University 
ISBN/ISSN ISSN 2146‐7242  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 May 2017 
ปีที่ 2017  ฉบับที่ volume1 
เดือน October  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 705-710  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ