2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ On Hermite-Hadamard Type Inequalities for Coordinated Convex Functions via (p, q)-Calculus 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 มีนาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Mathematics 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
     ISBN/ISSN 2227-7390 
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 698 
     บทคัดย่อ : In this paper, we define (p, q)-integrals for continuous functions of two variables. Then, we prove the Hermite-Hadamard type inequalities for coordinated convex functions by using (p, q)- integrals. Many results obtained in this paper provide significant extensions of other related results given in the literature. Finally, we give some examples of our results. 
     คำสำคัญ Hermite-Hadamard inequality; (p, q)-derivative; (p, q)-integral; (p, q)-calculus; coordinated convex function 
ผู้เขียน
617020042-7 น.ส. ฟองจันทร์ วรรณลุขขี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0