2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617020042-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ฟองจันทร์ วรรณลุขขี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss FONGCHAN WANNALOOKKHEE
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 112/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) อสมการเชิงปริพันธ์สำหรับฟังก์ชันคอนเว็กซ์ในระบบพิกัดโดยใช้แคลคูลัสแบบ (p,q) 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) ON INTEGRAL INEQUALITIES FOR COORDINATED CONVEX FUNCTIONS VIA (p,q)-CALCULUS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 มีนาคม 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 763/2563 ลว 23 ธ.ค. 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 มีนาคม 2564 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 กันยายน 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 532/2564 ลว 17 ส.ค. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 15 กันยายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. คำสิงห์ นนเลาพล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 673/2563 ลว 26 ต.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Some New Post-Quantum Simpson’s Type Inequalities for Coordinated Convex Functions 
ชื่อวารสาร Mathematics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN 2227-7390  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 March 2022 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ On Hermite-Hadamard Type Inequalities for Coordinated Convex Functions via (p, q)-Calculus 
ชื่อวารสาร Mathematics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN 2227-7390  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 March 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 698  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ