2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ AuNPs-LISA, an efficient detection assay for Opisthorchis viverrini (Ov) antigen in urine 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 พฤศจิกายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Talanta 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier BV 
     ISBN/ISSN 0039-9140 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 209 
     เดือน Mar
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 120592 
     บทคัดย่อ The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) is currently a powerful technique for the detection of Opisthorchis viverrini antigen (OvAg) in urine samples. However, its sensitivity and analysis time need to be improved. In the present study, we aimed to improve the signal enhancing system of traditional ELISA by using gold nanoparticles (AuNPs) with peroxidase-like activity on its surface instead of the horseradish peroxidase (HRP) system. The catalytic activity of the AuNPs probe can be boosted by the gold enhancing solution and the addition of ATP. The catalytic ability of the AuNPs probe depended on the probe and the H2O2 concentration.The proposed approach can reduce the number of the traditional ELISA steps with better detection sensitivity. Interestingly, the limit of detection (LOD) of the test was 23.4 ng mL−1, substantially lower than the 93.8 ng mL−1 for the traditional ELISA. The AuNPs-LISA assay showed higher sensitivity and specificity, 93.81% and 91.34%, respectively, compared to the traditional ELISA. The proposed assay was successfully applied for the detection of OvAg in urine samples. This will provide an effective tool for the detection, control and elimination of human opisthorchiasis. 
     คำสำคัญ Opisthorchiasis; Gold nanoparticles (AuNPs); Cholangiocarcinoma (CCA); Peroxidase-like activity; Nano ELISA 
ผู้เขียน
617070019-2 นาย วิชิต ทาร่อน [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
567070009-0 น.ส. วาสนา จำนงการ
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0