2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A fluorescence AuNPs-LISA: A new approach for Opisthorchis viverrini (Ov) antigen detection with a simple fluorescent enhancement strategy by surfactant micelle in urine samples 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN 13861425 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 254 
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 119633 
     บทคัดย่อ The colorimetric AuNPs-LISA is a new, powerful technique for the detection of Opisthorchis viverrini antigen (OvAg) in urine samples. However, the diagnostic sensitivity of the colorimetric AuNPs-LISA is powerless to screen ultralow concentrations of OvAg in urine samples in cases of early stage liver fluke infection. This work, we aimed to improve the diagnostic sensitivity of the colorimetric AuNPs-LISA by developing a new fluorescence AuNPs-LISA. O-phenylenediamine (OPD) was used as the chromogenic substrate instead of the tetramethylbenzidine (TMB) of the colorimetric AuNPs-LISA. Interestingly, the fluorescence of the OPD oxidation product by the peroxidase-like activity of labelled AuNPs can be extremely enhanced by a non-ionic surfactant, especially the Triton X-100. The proposed assay exhibited a dynamic linear detection of OvAg concentration in the range of 34.18 ng mL-1 to 273.44 ng mL-1 with the limit of detection at 36.97 ng mL-1 which the detection sensitivity enhancement around 1200-fold when comparing with the colorimetric AuNPs-LISA. This model exhibits high diagnosis sensitivity. 
     คำสำคัญ Surfactant; Fluorescent enhancement; Opisthorchiasis; Cholangiocarcinoma (CCA); Peroxidase-like activity 
ผู้เขียน
617070019-2 นาย วิชิต ทาร่อน [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
567070009-0 น.ส. วาสนา จำนงการ
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0