2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Genetic polymorphisms of CCL2 associated with susceptibility to latent tuberculous infection in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 เมษายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร NT UNION AGAINST TUBERCULOSIS LUNG DISEASE (I U A T L D) , 68 BOULEVARD SAINT-MICHEL, PARIS, FRANCE, 75006 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ CXCR3 ligands, early clearance, Mycobacterium tuberculosis, single nucleotide polymorphism 
ผู้เขียน
597070043-3 นาย ดิษฐวัฒน์ หนองหารพิทักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0