2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597070043-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ดิษฐวัฒน์ หนองหารพิทักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. DITTHAWAT NONGHANPHITHAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 50/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลและการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน หลายขนานชนิดรุนแรง และหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ในประเทศไทย ในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Molecular epidemiology and genetic analysis of multidrug-/pre-extensively drug/extensively drug-resistant tuberculosis in Thailand during 2014-2017 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 27 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 50/2560)
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 ตุลาคม 2560 คำสั่งที่ 1842/2560 ลว 30 ตุลาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 พฤศจิกายน 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 มิถุนายน 2563 คำสั่งที่ 993/2563 ลว 10 มิถุนายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 1 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี คำสั่งที่ 21/2560 ลว 11 มกราคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-