2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Risk factors for latent tuberculosis infection among health-care workers in Northeastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 ตุลาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร THE SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร SOUTHEAST ASIAN MINISTERS EDUC ORGANIZATION , SEAMEO-TROPMED, 420-6 RAJVITHI RD, BANGKOK, THAILAND, 10400 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ latent tuberculosis infection, risk factors, health-care workers, interferon-gamma release assay, northeastern Thailand 
ผู้เขียน
597070043-3 นาย ดิษฐวัฒน์ หนองหารพิทักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0