2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Comparative whole-genome sequence analysis of Mycobacterium tuberculosis isolated from tuberculous meningitis and pulmonary tuberculosis patients 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 มีนาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Scientific Reports 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร NATURE RESEARCH , HEIDELBERGER PLATZ 3, BERLIN, GERMANY, 14197 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ whole-genome sequence, Mycobacterium tuberculosis, tuberculosis meningitis, pulmonary tuberculosis 
ผู้เขียน
597070043-3 นาย ดิษฐวัฒน์ หนองหารพิทักษ์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0