2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Clusters of Drug-Resistant Mycobacterium tuberculosis Detected by Whole-Genome Sequence Analysis of Nationwide Sample, Thailand, 2014–2017 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 ธันวาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Emerging Infectious Diseases 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร CENTERS DISEASE CONTROL & PREVENTION , 1600 CLIFTON RD, ATLANTA, USA, GA, 30333 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 27 
     เดือน 3
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 813-822 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ whole-genome sequence, Mycobacterium tuberculosis, drug-resistant tuberculosis, transmission 
ผู้เขียน
597070043-3 นาย ดิษฐวัฒน์ หนองหารพิทักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0