2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Whole-genome sequence analysis and comparisons between drug-resistance mutations and minimum inhibitory concentrations of Mycobacterium tuberculosis isolates causing M/XDR-TB 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 ธันวาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร PLOS ONE 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร PUBLIC LIBRARY SCIENCE , 1160 BATTERY STREET, STE 100, SAN FRANCISCO, USA, CA, 94111 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 15 
     เดือน 12
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า e0244829 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ whole-genome sequence, Mycobacterium tuberculosis, drug-resistant tuberculosis, minimum inhibitory concentration 
ผู้เขียน
597070043-3 นาย ดิษฐวัฒน์ หนองหารพิทักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
597070005-1 น.ส. อรวี แก้วประเสริฐ
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
597070048-9 น.ส. ปรัชกานต์ ไชยเชษฐ์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0