2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597070005-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อรวี แก้วประเสริฐ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ORAWEE KAEWPRASERT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 124/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์ลำดับนิวคลิโอไทด์ทั้งจีโนมของเชื้อมัยโคแบคทีเรียม แอบเซสซุส และมัยโคแบคทีเรียมเอเวียม คอมเพล็กซ์ที่ดื้อต่อยา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Whole Genome Sequencing Analysis of Drug Resistant Mycobacterium abscessus and Mycobacterium avium complex in Northeastern Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 ตุลาคม 2560 คำสั่งที่ 1842/2560 ลว 30 ตุลาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 พฤศจิกายน 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 ธันวาคม 2561 คำสั่งที่ 2253/2561 ลว 13 ธันวาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี คำสั่งที่ 1206/2560 ลว 25 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-