2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Optimized analysis parameters of variant calling for whole genome-based phylogeny of Mycobacteroides abscessus 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Archives of Microbiology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland Ag - Cham 6330, Gewerbestrasse 11 , HANDEL. 
     ISBN/ISSN 0302-8933 
     ปีที่ 204 
     ฉบับที่
     เดือน 2
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 190 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Phylogenetic tree, Whole genome sequence, Analysis parameters, Mycobacteroides abscessus 
ผู้เขียน
597070005-1 น.ส. อรวี แก้วประเสริฐ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0