2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597070048-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปรัชกานต์ ไชยเชษฐ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PRATCHAKAN CHAIYACHAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 43/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สารเมแทบอไลต์ภายในเซลล์ทั้งหมด และการวิเคราะห์พันธุกรรมทั้งจีโนม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Comparative Whole-Genome-Sequence And Intracellular Metabolomics Analysis Of Multiple Drug Resistance Mycobacterium tuberculosis 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 มกราคม 2563 คำสั่งที่ 64/2563 ลว 20 มกราคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 9 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-