2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597070048-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปรัชกานต์ ไชยเชษฐ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PRATCHAKAN CHAIYACHAT
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 43/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สารเมแทบอไลต์ภายในเซลล์ทั้งหมด และการวิเคราะห์พันธุกรรมทั้งจีโนม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Comparative Whole-Genome-Sequence And Intracellular Metabolomics Analysis Of Multiple Drug Resistance Mycobacterium tuberculosis 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 มกราคม 2563 คำสั่งที่ 64/2563 ลว 20 มกราคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 9 มีนาคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 พฤษภาคม 2565 คำสั่งที่ 316/2565 ลว 9 พฤษภาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 18 พฤษภาคม 2565 สอบผ่านแบบไม่มีเงื่อนไข ผลการสอบคือ Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Whole-genome sequence analysis and comparisons between drug-resistance mutations and minimum inhibitory concentrations of Mycobacterium tuberculosis isolates causing M/XDR-TB 
ชื่อวารสาร PLOS ONE 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร PUBLIC LIBRARY SCIENCE , 1160 BATTERY STREET, STE 100, SAN FRANCISCO, USA, CA, 94111 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 December 2020 
ปีที่   ฉบับที่ 15 
เดือน 12  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า e0244829  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ