2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Chemokines additional to IFN-g can be used to differentiate among Mycobacterium tuberculosis infection possibilities and provide evidence of an early clearance phenotype 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 เมษายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Tuberculosis 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร CHURCHILL LIVINGSTONE , JOURNAL PRODUCTION DEPT, ROBERT STEVENSON HOUSE, 1-3 BAXTERS PLACE, LEITH WALK, EDINBURGH, SCOTLAND, MIDLOTHIAN, EH1 3AF 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ CCL2, CXCL10, Diagnosis, Early clearance, Latent tuberculosis, Tuberculosi 
ผู้เขียน
597070043-3 นาย ดิษฐวัฒน์ หนองหารพิทักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0