2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Diagnostic and Prognostic Value of Circulating Cell‐Free DNA for Cholangiocarcinoma 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 พฤษภาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Diagnostics 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ 11 
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The analysis of cfDNA has been applied as a liquid biopsy in several malignancies. However, its value in the diagnosis and prognosis of cholangiocarcinoma (CCA) have not been well defined. We aimed to investigate the diagnostic and prognostic values of cfDNA level and tumor-specific mutation in circulating DNA (ctDNA) in CCA. The plasma cfDNA levels from 62 CCA patients, 33 benign biliary disease (BBD) patients and 30 normal controls were quantified by fluorescent assay. Targeted probe-based sequencing of 60 genes was applied for mutation profiling in 10 ctDNA samples and their corresponding treatment-naïve tissues. cfDNA levels in CCA were significantly higher than those in BBD and normal controls. We found that cfDNA levels at 0.2175 and 0.3388 ng/µL significantly discriminated CCA from healthy controls and BBD with 88.7 and 82.3% sensitivity and 96.7 and 57.6% specificity, respectively. cfDNA levels showed superior diagnostic efficacy in detecting CCA compared to CEA and CA19-9. ARID1A (30%), PBRM1 (30%), MTOR (30%), and FGFR3 (30%) mutations were the most common. Using nine frequently mutated genes in the ctDNA samples, the diagnostic accuracy of cfDNA sequencing was 90.8%, with 96.7% average sensitivity and 72.4% specificity. This study supports the use of cfDNA as a diagnosis and prognostic biomarker for CCA. 
     คำสำคัญ bile duct cancer; cell-free DNA; circulating tumor DNA; prognosis; diagnosis; liquid biopsy; sequencing 
ผู้เขียน
615100003-8 น.ส. แพรววลี วินทะไชย [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0