2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการของร้านกาแฟของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤษภาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
     สถานที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 พฤษภาคม 2564 
     ถึง 22 พฤษภาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 2091-2101 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการของร้านกาแฟของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภค กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จำนวน 400 ราย ผลการศึกษา พบว่า มากกว่า 50% ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่นิยมเข้าใช้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเวลา 12.01-15.00 น. โดยมีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 51-100 บาท เหตุผลที่เลือกใช้บริการร้านกาแฟสดเพราะติดใจในรสชาติเครื่องดื่ม และเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลในระดับมากที่สุดต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสด ได้แก่ คุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัยของวัตถุดิบ รสชาติกาแฟและเครื่องดื่ม การติดป้ายบอกราคาสินค้าที่ชัดเจน ความเพียงพอของที่จอดรถ ความสะดวกต่อการเดินทาง ที่ตั้งร้าน บรรยากาศในร้าน ความสะอาดของห้องน้ำ ความเพียงพอต่อการจัดสรรที่นั่ง การตกแต่งร้าน ความเด่นชัดของป้ายหน้าร้าน พนักงานที่มีมนุษยสัมพันธ์ มีมารยาท มีความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ มีความสามารถ มีการแต่งกายและบุคลิกที่ดี ขั้นตอนการให้บริการที่ถูกต้อง เป็นมาตรฐาน สะดวก เข้าใจง่าย และรวดเร็ว  
ผู้เขียน
615740079-9 น.ส. เลิศธิดา บุรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0