2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ พฤติกรรม ความต้องการ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าในการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาบ้านดุง  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มิถุนายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสาร Journal of Modern Learning Development 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ บจก. พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 141 หมู่ 6 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ ุ6 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าในการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาบ้านดุง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี โดยส่วนใหญ่ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ประเภทแบบจับกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการไปใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค เหตุผลที่เลือกใช้เพราะชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของธนาคาร และอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคารอื่น โดยมีวงเงินกู้ที่ต้องการกู้อยู่ที่ ตั้งแต่ 150,001 – 200,000 บาท 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าในการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ ด้านต้นทุนของลูกค้า ด้านความสะดวก ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความสำเร็จในการตอบสนองความต้องการ และด้านความสบาย ยกเว้นด้านการติดต่อสื่อสาร ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสำคัญปานกลาง  
     คำสำคัญ พฤติกรรมผู้บริโภค, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 
ผู้เขียน
615740062-6 น.ส. นันทิกานต์ ธิหลวง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0