2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการ ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย สาขาซอยโรงพยาบาลสระบุรี  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤษภาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุททางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
     สถานที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 พฤษภาคม 2564 
     ถึง 22 พฤษภาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 2113-2123 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการ ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย สาขาซอยโรงพยาบาลสระบุรี โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับลูกค้า จำนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการซักและอบแห้ง โดยมาใช้บริการในช่วงเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ความถี่ในการใช้บริการ 2 ครั้ง/สัปดาห์ และมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านซักผ้าหยอดเหรียญ 100 - 200 บาท/สัปดาห์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการร้านซักผ้าหยอดเหรียญ พบว่า ลูกค้าให้ความสำคัญระดับมากในทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยมีหัวข้อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เครื่องซักผ้ามีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของจำนวนผ้า โดยมีทั้งเครื่องซักและเครื่องอบให้บริการ เครื่องทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถทำความสะอาดผ้าได้ดี ไม่มีกลิ่นอับ และบริษัทมีความน่าเชื่อถือในมาตรฐานของเครื่องซักอบและการบริการ  
ผู้เขียน
615740081-2 น.ส. วนพร คงเมือง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0