2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษา OUD หนึ่งในเครื่องดนตรีเอกจากแดนอาหรับ  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 สิงหาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
     จังหวัด/รัฐ กาฬสินธุ์ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 สิงหาคม 2563 
     ถึง 15 สิงหาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2563 
     Issue (เล่มที่) ครั้งที่ 4 
     หน้าที่พิมพ์ 46 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
627220031-9 นาย รพีพล หล้าวงษา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0