2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627220031-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย รพีพล หล้าวงษา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RAPEEPOL LAWONGSA
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 116/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพทางดนตรีด้านจังหวะ ตามแนวคิดฐานสมรรถนะ กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Development of the Reinforcement Curriculum of Rhythmic Ability in Music Based on Competency-based Approach on High School Juniors. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 ธันวาคม 2563
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 2 ธันวาคม 2563 ผ่าน
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 ธันวาคม 2563 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 10 มิถุนายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ คำสั่งคณะที่ 132/2563 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ คำสั่งคณะที่ 57/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การศึกษา OUD หนึ่งในเครื่องดนตรีเอกจากแดนอาหรับ  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 สิงหาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 สิงหาคม 2563 ถึง 15 สิงหาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  จังหวัด/รัฐ กาฬสินธุ์ 
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue ครั้งที่ 4 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 46  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper