2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Study of Results of the Reinforcement Curriculum of Rhythmic Ability in Music Based on a Competency-based Approach on High School Juniors, Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 กันยายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Specialusis Ugdymas 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Siauliai University 
     ISBN/ISSN 1392-5369 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The study of development aimed to study the learning achievements as well as attitude test outcomes of the students by utilizing the reinforcement curriculum of rhythmic ability in music based on a competency-based approach according to the research and development (R&D) method, based on the study of 1. the learning achievements from using the reinforcement curriculum of rhythmic ability in music based on a competency-based approach which passed the criteria at a minimum of 75 percent, and 2. the student's attitude test outcomes pre and post-learning; on the target group of 23 marching band students, junior secondary Saint Joseph Siphetchabun School. The result was found: (1) the learning achievements from using the curriculum of the students equaled 92.68 which surpassed the criteria of over 75 percent determined by the researcher with a statistically significant difference at the .05 level, and (2) the attitude tests of the students towards learning activity found that the mean of attitude test scores pre-learning equaled 80.69; the mean post-learning equaled 94.00 with statistical significance at the .05 level. This can be epitomized that the learning achievements and attitude test outcomes of the students substantially improved after the learning activity.  
     คำสำคัญ Music Education, Curriculum Development, Competency-based, Rhythmic Ability 
ผู้เขียน
627220031-9 นาย รพีพล หล้าวงษา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0