2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 18694   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Pornpan Kaenampornpan 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ดนตรีไทยและดนตรีสากล  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665220010-7  นาย ฐิติศักดิ์ กระจ่างโพธิ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศิลป์ แผน 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 160/2567 ลว.14 มิย 2567  
665220011-5  น.ส. สุดารัตน์ ลาดนอก  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศิลป์ แผน 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 151/2567ลว.10 มิย 2567  
665100009-1  น.ส. ดุจฤดี บำเพ็ญผล  บัณฑิตวิทยาลัย  ดนตรีบำบัด แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 58/2567 ลว.26 มี.ค.67  
637220033-6  นาย ชลัชนัย ซื่อเกียรติขจร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 161/2564 ลงวันที่ 21 มืถุนายน 2564  
637220017-4  นาย ปิติเกียรติ จันทรจตุรภัทร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 163/2564 ลงวันที่ 21 มืถุนายน 2564  
627220018-1  Mr. WAYNE MCCONNELL  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศิลป์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่ง คณะฯที่ 291/2562 วันที่ 23 ธันวาคม 2562  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667220013-5  Mrs. HAO ZHI  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศิลป์ แผน 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 143/2567 ลว.10 มิย 2567  
665100010-6  นาย ณัฐภัทร แตงเล็ก  บัณฑิตวิทยาลัย  ดนตรีบำบัด แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 61 มี.ค.67 ลว.29-3-67  
665100001-7  นาย พิทิต แสนอินทร์  บัณฑิตวิทยาลัย  ดนตรีบำบัด แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที 62/2567 ลว.1 เม.ย. 67  
655100008-2  นาย จิตวิสุทธิ์ บุดดาดวง  บัณฑิตวิทยาลัย  ดนตรีบำบัด แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 161/2565 ลว.26 ธค.65  
655100015-5  นาย ณัฐภัทร ทาอามาตย์  บัณฑิตวิทยาลัย  ดนตรีบำบัด แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 156/2565 ลว.13ธค.65  
655100015-5  นาย ณัฐภัทร ทาอามาตย์  บัณฑิตวิทยาลัย  ดนตรีบำบัด แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 156/2565 ลว.13ธค.65  
667220015-1  Mrs. ZHANG YUE  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศิลป์ แผน 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 145/2567 ลว.10 มิย 2567  
637220041-7  นาย พัชร หลวงแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 162/2564 ลงวันที่ 21 มืถุนายน 2564  
637050032-4  Mr. Yue Feng  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   15   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาแนวทางการสอนดนตรีด้านจังหวะเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Studying of the Principle and Concept of Instruction of Rhythmic Music) 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 พฤษภาคม 2565 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาชุดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติทรอมโบนสำหรับผู้เรียนทรอมโบนระดับเริ่มต้นโดยใช้แนวคิดการสอนแบบดาลโครซ 
ชื่อวารสาร วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร งานวารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 มิถุนายน 2566 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2566  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนากิจกรรมดนตรีสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแล จังหวัดขอนแก่น โดยใช้นวัตกรรมเครื่องดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ ประเภทเครื่องดีดและเครื่องตี 
ชื่อวารสาร วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ISBN/ISSN 1685-2699  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 ตุลาคม 2565 
ปีที่ 19  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการบรรเลงโปงลางพื้นฐานการเรียนระดับประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 ตุลาคม 2565 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การสร้างสรรค์บทเพลง บุญวิถีประเพณีสิบสองเดือน 
ชื่อวารสาร Mahidol Music Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ิวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ISBN/ISSN 2586-9973  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 กุมภาพันธ์ 2567 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กุมภาพันธ์  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า 121-139  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดนตรี โดยใช้แนวคิดฐานสมรรถนะ (Procedure of Music Teaching Using Competency-based Approach) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 กรกฎาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านดนตรีเชิงบูรณาการและนวัตศิลป์ ระดับชาติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 2 กรกฎาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
สถานที่จัดประชุม สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2564  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์บทเพลงจากประเพณีบุญเข้ากรรม THE CREATION AND CONCEPT OF MUSIC COMPOSITIONS FROM “BOON KAO KHAM” CONVENTIONALISM  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4 "สัมพันธ์ภาพไร้พรมแดนผ่านศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 พฤศจิกายน 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธู์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธู์  จังหวัด/รัฐ กาฬสินธุ์ 
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 378-393  Proceeding Paper Editors/edition/publisher วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธู์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper