2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การสร้างสรรค์บทเพลง บุญวิถีประเพณีสิบสองเดือน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 กุมภาพันธ์ 2567 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Mahidol Music Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ิวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
     ISBN/ISSN 2586-9973 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กุมภาพันธ์
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
     หน้า 121-139 
     บทคัดย่อ การศึกษาวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์บทเพลงบุญวิถีประเพณีสิบสองเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคติความเชื่อจากประเพณีบุญสิบสองเดือนของชาวอีสาน และเพื่อสร้างสรรค์บทเพลงบุญวิถีประเพณีสิบสองเดือน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประเพณีบุญสิบสองเดือนของชาวอีสาน ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านอีสาน มีผลการวิจัย ดังนี้ การศึกษาคติความเชื่อจากประเพณีบุญสิบสองเดือน แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ 1) ความเป็นมา 2) คติความเชื่อ 3) พิธีกรรม 4) เพลงหรือดนตรีที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสิบสองเดือนของชาวอีสาน โดยจำแนกข้อมูลประเพณีบุญสิบสองเดือนของชาวอีสานในแต่ละเดือนเพื่อนำไปกำหนดแนวคิดในการสร้างสรรค์บทเพลง โดยมีหัวข้อการประพันธ์เพลง ดังนี้ 1) การประพันธ์ทำนองเพลง ใช้ทฤษฎีการประพันธ์เพลงทางด้านดุริยางคศิลป์ไทยและเพลงพื้นบ้านอีสาน โดยใช้หลักการ “ดนตรีไทยเป็นฐานผสมผสานดนตรีในวัฒนธรรม” มีสำเนียงทำนองพื้นบ้านอีสานตามลักษณะของประเพณีบุญสิบสองเดือน 2) รูปแบบของ วงดนตรี มีการประสมวงตามประวัติศาสตร์ดนตรีดั้งเดิม ผสมผสานระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีพื้นบ้านอีสาน 3) รูปแบบของการบรรเลง โดยนำข้อมูลจากคติความเชื่อและลักษณะโดดเด่นของประเพณีบุญทั้งสิบสองเดือนของชาวอีสานมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บทเพลง 12 เพลง ประกอบด้วย เพลงที่ 1 เพลงบุญเข้ากรรม เพลงที่ 2 เพลงบุญคูณลาน เพลงที่ 3 เพลงบุญข้าวจี่ เพลงที่ 4 เพลงบุญผะเหวด เพลงที่ 5 เพลงบุญสงกรานต์ เพลงที่ 6 เพลงบุญบั้งไฟ เพลงที่ 7 เพลงบุญซำฮะ เพลงที่ 8 เพลงบุญเข้าพรรษา เพลงที่ 9 เพลงบุญข้าวประดับดิน เพลงที่ 10 เพลงบุญข้าวสาก เพลงที่ 11 เพลงบุญออกพรรษา เพลงที่ 12 เพลงบุญกฐิน คำสำคัญ : ประเพณีสิบสองเดือน/ อีสาน/ คติความเชื่อ/ ฮีตสิบสอง/ การสร้างสรรค์บทเพลง  
     คำสำคัญ ประเพณีสิบสองเดือน/ อีสาน/ คติความเชื่อ/ ฮีตสิบสอง/ การสร้างสรรค์บทเพลง  
ผู้เขียน
607220004-0 นาง อิสรีย์ ฉายแผ้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0