2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607220004-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง อิสรีย์ ฉายแผ้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. IDSAREE CHAIPAEW
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 62/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การสร้างสรรค์บทเพลง บุญวิถีประเพณีสิบสองเดือน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) A Music composition : BOONWITEE PRAPENEE SIPSONGDUEN (ISAN TRADITION MUSIC SUITE) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 ธันวาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 มกราคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 1 กรกฎาคม 2562
D ดำเนินการตามหัวข้อที่นำเสนอ 18 พฤษภาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 25 พฤษภาคม 2565 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 สิงหาคม 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ คำสั่งคณะฯ ที่ 151/2561 ลว.10 กค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. จตุพร สีม่วง คำสั่งคณะฯ ที่ 78/2562 ลว.13 กค.2562