2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627220031-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย รพีพล หล้าวงษา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RAPEEPOL LAWONGSA
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 116/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพทางดนตรีด้านจังหวะ ตามแนวคิดฐานสมรรถนะ กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Development of the Reinforcement Curriculum of Rhythmic Ability in Music Based on Competency-based Approach on High School Juniors. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 ธันวาคม 2563
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 2 ธันวาคม 2563 ผ่าน
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 ธันวาคม 2563 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 10 มิถุนายน 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 พฤษภาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 24 พฤษภาคม 2565 good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 20 มิถุนายน 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ คำสั่งคณะที่ 132/2563 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ คำสั่งคณะที่ 57/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การศึกษาแนวทางการสอนดนตรีด้านจังหวะเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Studying of the Principle and Concept of Instruction of Rhythmic Music) 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 พฤษภาคม 2565 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ The Study of Results of the Reinforcement Curriculum of Rhythmic Ability in Music Based on a Competency-based Approach on High School Juniors, Thailand. 
ชื่อวารสาร Specialusis Ugdymas 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Siauliai University 
ISBN/ISSN 1392-5369  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 September 2022 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การศึกษา OUD หนึ่งในเครื่องดนตรีเอกจากแดนอาหรับ  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 สิงหาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 สิงหาคม 2563 ถึง 15 สิงหาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  จังหวัด/รัฐ กาฬสินธุ์ 
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue ครั้งที่ 4 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 46  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ แนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดนตรี โดยใช้แนวคิดฐานสมรรถนะ (Procedure of Music Teaching Using Competency-based Approach) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 กรกฎาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านดนตรีเชิงบูรณาการและนวัตศิลป์ ระดับชาติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 2 กรกฎาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
สถานที่จัดประชุม สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2564  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper