2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Students’ Perceptions of the Involvement Load Hypothesis on Collocation Learning/การรับรู้ของนักศึกษาต่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเรียนคำปรากฏ​ร่วม 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 มิถุนายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ ​ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ 
     ISBN/ISSN ISSN08595992/E-ISSN26729733 
     ปีที่ 40 
     ฉบับที่
     เดือน พฤศจิกายน​-ธันวาคม​
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Collocation, Perceptions, the Involvement Load Hypothesis, collocation learning 
ผู้เขียน
587080010-1 นาง ณฐยา อุ่นอุดม [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0