2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 587080010-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ณฐยา อุ่นอุดม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. NATHAYA UN-UDOM
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 37/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบการสอนคำปรากฏร่วม (InExILH) เพื่อเพิ่มความรู้ด้านคำปรากฏร่วมของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) A Development of a Collocation Instruction Model (InExILH) to Enhance University Students’ Collocation Knowledge 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 41/2560 (ที่ปรึกษาเดิม), คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 636/2561 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 มิถุนายน 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 กรกฎาคม 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 กันยายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 7 ตุลาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 3 พฤษภาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุขุม วสุนธราโศภิต คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 636/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Students’ Perceptions of the Involvement Load Hypothesis on Collocation Learning/การรับรู้ของนักศึกษาต่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเรียนคำปรากฏ​ร่วม 
ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ ​ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ 
ISBN/ISSN ISSN08595992/E-ISSN26729733  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 June 2021 
ปีที่ 40  ฉบับที่
เดือน พฤศจิกายน​-ธันวาคม​   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ